מדיניות האתר

1. מבוא:

 אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של דורון זאבי – סטודיו לעיצוב  בכתובת :DORONZEEVI.COM (להלן: “אתר האינטרנט“) המציע לכם מגוון רחב של טליתות ומוצרי יודאיקה לרכישה .

 הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן:”התקנון“).

 הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין דורון זאבי – סטודיו לעיצוב, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר באתר מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג (הלקוח, מבקר אתר האינטרנט והרוכש באמצעות פנייה טלפונית, יכונו להלן: “הלקוח“).

לדורון זאבי – סטודיו לעיצוב שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן “אני מסכים לתנאי השימוש” בתיבה כאמור .

2. ניהול והפעלת אתר האינטרנט:

אתר האינטרנט מנוהל על ידי דורון זאבי – סטודיו לעיצוב מרחוב ארלווזורוב 13 א רמת גן. מספר טלפון052-2254025, 077-5114101  (להלן – “דורון זאבי – סטודיו לעיצוב ” או “הסטודיו“). ניתן לפנות למספר זה בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט.

3. כללי:

המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.

מובהר, כי כל הוראות התקנון תחולנה בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.

בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו.

הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון על ידו מהווה הסכמה כאמור.

4. מועדי פעילות אתר האינטרנט / הפסקת פעילות אתר האינטרנט:

ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 בנוסף, לדורון זאבי – סטודיו לעיצוב שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך .

5.העברת זכויות באתר האינטרנט:

דורון זאבי – סטודיו לעיצוב יהיה רשאי להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מקבוצת בי את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מסכים לכך מראש.

6. הכשרות לרכוש באתר האינטרנט:

רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של החברה כל אדם, תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשות כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – “כרטיס אשראי“).

מובהר בזה, כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

לסטודיו שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כויתור על איזו מזכויותיה:

 • בעת ההרשמה לאתר האינטרנט של החברה, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.
 • ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.
 • עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט של החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ”י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
 • ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה .
 • במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות קשורות עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מחנויות הרשת של מ.ה משכן התכלת שיווק בע”מ והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.

הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.

7. רישום לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט:

לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש, (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר. על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה . על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם  .

הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ולבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח מוטלת החובה לדאוג לעדכנם ולתקנם .

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת  .

8. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט:

באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של טליתות, טלית קטן, כיסויים לחלות שבת וחג , כיסויים למצות כיסויים מעוצבים לטלית ותפילין ומוצרים נוספים  (להלן – “המוצר” ו/או “המוצרים“).

באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. אולם, יתכנו מקרים בהם לא צוין חוסר במוצר מסוים למרות שהוא חסר במלאי ובמקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הסטודיו בשל כך.

לסטודיו שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה. היצע המוצרים יכול שיהיה של מגוון מותגים וחברות .

הסטודיו מביא לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, אינם מוצעים למכירה בחנויות רשת או חנויות שונות של זכיינים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או נמכרים גם על ידי ספקים שונים.

9. מוצרים שאזלו מהמלאי:

במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, דורון זאבי – סטודיו לעיצוב לא יהיה מחויב לספק מוצר זה ללקוח. נציג שירות הלקוחות יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי הסטודיו ו/או מי מטעמו.

10. תמונות המוצרים באתר האינטרנט:

תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המתנה המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו’).

11. רכישת מוצרים מאתר האינטרנט באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט:

החברה מאפשרת ללקוח לרכוש מוצרים באתר האינטרנט גם באמצעות פנייה טלפונית לבעלי אתר האינטרנט. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו גם על לקוח המבצע רכישת מוצרים באמצעות פנייה טלפונית. אין באי חתימת הלקוח על תקנון זה כדי לגרוע מהסכמתו כאמור.

12. אספקת המוצרים:

המוצרים יסופקו ע”י משלוח רשום בדואר ישראל תוך 10 ימי עסקים

ניתן להזמין שירות במשלוח דואר שליחים בארץ: בתוספת תשלום  בדרך כלל בין 1-3 ימי עסקים עד בית הלקוח, בהתאם למקום המגורים, ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה. , (ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה ולאחר ביצוע עבודות מיוחדות כגון: רקמה, תפירה וקשירות)

מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט והוזמנו לחו”ל הינם כדלקמן:

דואר מהיר לחו”ל = EMS: בדרך כלל בין 5-7 ימי עסקים.

יודגש, כי עלות משלוח מהיר לחו”ל תלויה בגורמים הבאים:

 • ארץ יעד ההזמנה..
 • מספר הפריטים.
 • משקל החבילה.
 • הזמנה לחו”ל עד 1 ק”ג אתר דורון זאבי – סטודיו לעיצוב מחשב אוטומטית את עלות המשלוח.
 • הזמנה לחו”ל מעל 1 ק”ג הסטודיו שוקלת את החבילה ובודק מהן העלויות לפי ארץ יעד ההזמנה.
 • עלות משלוח דואר רשום 17 ₪ 

13. מועד אספקת המוצרים:

דואר שליחים בארץ: בדרך כלל תוך 3 ימי עסקים עד בית הלקוח, בהתאם למקום המגורים, ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה. ימי ביצוע עבודת רקמה, תפירה וקשירת ציציות אינם נחשבים בימי העסקים.

מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט והוזמנו לחו”ל הינם כדלקמן:

דואר מהיר לחו”ל = EMS: בדרך כלל ,תוך 7 ימי עסקים.

יודגש, כי עלות משלוח מהיר לחו”ל תלויה בגורמים הבאים:

 • ארץ יעד ההזמנה.
 • מספר הפריטים.
 • משקל החבילה.
 • הזמנה לחו”ל מעל 1 ק”ג הסטודיו שוקלת את החבילה ובודק מהן העלויות לפי ארץ יעד ההזמנה. 
 • עלויות משלוח לארץ  במחיר של 17 ש”ח בדואר רשום רגיל בישראל שיבוצע ע”י דואר ישראל
 •  דואר שליחים בארץ: בתוספת של 65 ₪ בדרך כלל תוך 3 ימי עסקים עד בית הלקוח, בהתאם למקום המגורים, ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה.

יודגש, כי הזמנים של מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת מהסטודיו ומרגע קבלת אישור ביצוע שליחת החבילה במייל לכתובת הלקוח. מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח. במקרה כזה, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי הסטודיו ו/או מי מטעמו על אף האמור בסעיפים 13.2-13.1 לעיל, במקרים של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים לרבות נמלי ים ונמלי תעופה וכו’, ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

14. איסוף עצמאי מהסטודיו:

 14.1. לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי מהסטודיו ,יציין בהודעת ההזמנה הלקוח יגיע לסטודיו בכוחות עצמו ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לחנות לצורך איסוף הזמנתו.

15. מחירים:

לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ (להלן – “מחיר המוצר“). יודגש, כי המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

הסטודיו יהיה רשאי לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט.

16. סכום מינימום לביצוע רכישה באתר האינטרנט:

דורון זאבי – סטודיו לעיצוב יהיה זכאי, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימאלי של מוצרים באתר האינטרנט (להלן: “סכום הרכישה המינימאלי“) לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא אף תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימאלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

17. סל המוצרים שנבחרו – “הסל שלי”:

רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב – “סל שלי“. הרשימה תכלול את שמות המוצרים, מחיר המוצרים ובכלל זה מחיר דמי משלוח ההזמנה (שנבחר על ידי הלקוח) ובסופה יופיע שכלול כולל של סכום כל ההזמנה.

עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב – “סל שלי”. לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע”י חברת כרטיס האשראי, יקבל הלקוח אישור על בצוע ההזמנה לכתובת המייל שהזין בפרטיו האישיים (לעיל ולהלן: “אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר“).

מובהר כי אין ברישום מוצרים ב “סל שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור” מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע הוא המחיר שקבוע לאותו המוצר בעת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.

18. אחריות:

18.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.

הסטודיו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד הסטודי. במקרה זה, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר בלבד.

19. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט:

הסטודיו ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא ישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו”ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (“AS IS“) והלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הסטודיו ו/או מי מטעמו, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

הסטודיו ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא ישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.

הסטודיו נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שמולאו על ידו. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בידיעתה.

באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – “המידע המסחרי“). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו’ ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

20. מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט:

הסטודיו מאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “מדיניות החזרת/החלפת מוצרים“). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.

להלן עיקרי מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו ע”י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:

מועד אחרון להחזרה (ביטול)/החלפה:

מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

אופן ההחזרה:

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או טלפונית (להלן – “הודעת הביטול“).

אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה (ביטול הרכישה):

החלפת מוצר שנרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה טלפונית/אלקטרונית של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, שבמסגרתו יציין הלקוח מה המוצר שרכש (להלן: “המוצר הישן” או “הזמנה הישנה”) ומה המוצר החדש אותו הוא רוצה לרכוש במקום המוצר הישן (להלן: “המוצר החדש או “ההזמנה החדשה”). לאחר פנייתו של הלקוח ובחירת מוצר חדש כאמור, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר וההזמנה הישנה תבוטל. המוצר החדש יסופק ללקוח על ידי משלוח בדואר רשום על חשבון הלקוח בהתאם להוראות תקנון זה, וזאת בכפוף לכך שבמועד אספקת המוצר החדש ללקוח, המוצר הישן הוחזר לחברה.

תנאים להחזרה (ביטול)/החלפה

המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית.

לא תתאפשר החלפה/החזרה (ביטול) בגין הזמנה מיוחדת כגון: תפירת עטרה, תפירת פינות, רקמת אותיות, קשירת ציציות/פתילים לרבות עיצוב.

לא תתאפשר החזרה (ביטול) ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.

הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באמצעות דואר רשום או שליח מטעמו לסטודיו שברח’ ארלוזרוב 13א רמת גן  

במידה והלקוח אסף את המוצר באופן עצמאי מהסטודיו ישיב הלקוח עצמאית את המוצר לסטודיו, בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות ובמועדים המפורטים בסעיף 14 לעיל.

דמי ביטול:

החזיר הלקוח את המוצר (ביטול רכישה), ייגבו דמי ביטול על ביצוע שליחות  אקספרס בהזמנה, לא ייגבו דמי משלוח בגין ביטול הרכישה שנשלחה באמצעות דואר רשום.

לסטודיו שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

ביטול החיוב והחזר כספי:

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי הסטודיו או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר, לפי העניין, יבטל הסטודיו את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין וישיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר או המוצר הישן, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי) זולת דמי ביטול שהסטודיו יגבה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.

21. פרטיות:

לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור את הפרטים האישיים שמולאו על ידו במאגרי המידע של החברה. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הנתונים הנ”ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח מאשר ונותן לסטודיו את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט לכל גורם מטעם החברה ו/או צד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או השליח, לרבות עובדיו ו/או שליחיו.

הסטודיו רשאי למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ”י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין הסטודיו.

הסטודיו ינקוט באמצעי זהירות בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ויעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים בכדי למנוע עשיית שימוש לרעה בפרטים האישיים שנמסרו לה על ידי הלקוח בעת רכישה באתר האינטרנט של הסטודיו. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקט הסטודיו לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

Select your currency
USD דולר ארה"ב
Scroll to Top
גלילה למעלה
דילוג לתוכן